Zaloguj się
Nowy koszyk 0

Polityka prywatności


Data publikacji:

Polityka prywatności

W związku ze zmianą z dniem 25 maja 2018 r. obowiązujących przepisów z zakresu prawa ochrony danych osobowych, tj. początkiem  obowiązywania Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  dalej również jako „RODO”, wprowadza się poniższą politykę prywatności.

 1. Administrator Danych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest GRUPA MIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Krakowie, ul. Zakopiańska 105, 30-418 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym za nr: 0000471644, NIP: 0000471644, zwana dalej „Administratorem”.

 1. Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: RODO@miki.com.pl lub adresem korespondencyjnym GRUPA MIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Krakowie, ul. Zakopiańska 105, 30-418 Kraków z dopiskiem „RODO”.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, do którego mogą się Państwo zwracać we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych.  W szczególności Inspektor Ochrony Danych chętnie pomoże oraz udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail:  RODO@miki.com.pl                       

 1. Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Aby świadczyć oferowane Państwu usługi, niezbędne jest przetwarzanie przez Administratora w różnych celach Państwa danych osobowych.

Przekazane Administratorowi dane osobowe będą przetwarzane zawsze zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywanym w skrócie „RODO”.

Dane osobowe Administrator pozyskuje od Państwa w procesie zmierzającym do zawarcia i wykonania umowy, jak również na podstawie Państwa zgody oraz w trakcie świadczenia oferowanych przez Administratora usług. Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o wskazane niżej podstawy prawne:

 1. dokonanie wyceny usługi/towaru, obsługi zamówień, wykonanie umowy,

      Przetwarzane dane osobowe:

 • Imię i Nazwisko;
 • Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);
 • Numer telefonu;
 • Adres e-mail;
 • Numer karty płatniczej i inne dane karty, jak również dane uwierzytelniające i inne dane dotyczące rozliczeń i rachunków, powiązane z rozliczeniami mobilnymi;
 • Podstawowe dane konta bankowego do potwierdzenia przelewu;
 • Dane Przedsiębiorstwa wraz z nr NIP ( w przypadku wystawiania f-ry VAT na przedsiębiorstwo);

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)

b.   w celu utworzenia, utrzymania i korzystania z konta Klienta:

 • Imię i Nazwisko;
 • Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);
 • Numer telefonu;
 • Adres e-mail;
 • Numer karty płatniczej i inne dane karty, jak również dane uwierzytelniające i inne dane dotyczące rozliczeń i rachunków, powiązane z rozliczeniami mobilnymi;
 • Podstawowe dane konta bankowego do potwierdzenia przelewu;
 • Dane Przedsiębiorstwa wraz z nr NIP (w przypadku wystawiania f-ry VAT na przedsiębiorstwo);

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), realizacji składanych zamówień i świadczenia usług dodatkowych związanych ze złożonymi zamówieniami – ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

c. wystawienie rachunku, faktury, spełnienie innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie przez wymagany przepisami okres dokumentacji księgowej,

       Przetwarzane dane osobowe:

 • Imię i nazwisko;
 • Firma;
 • Adres zamieszkania lub adres siedziby;
 • Numer NIP;

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych)

d. rozpatrzenie reklamacji,

        Przetwarzane dane osobowe:

 • Imię i Nazwisko;
 • Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);
 • Numer telefonu;
 • Adres e-mail;
 • Informacje podane przez Klienta jako uzasadnienie reklamacji, o ile stanowią dane osobowe w rozumieniu RODO
 • Ewentualnie numer rachunku bankowego — jeżeli następuje zwrot pieniędzy.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)

e. badanie satysfakcji klientów, audyty, ulepszanie i modyfikacja usług,

       Przetwarzane dane osobowe:

 • Adres e-mail;
 • Imię i nazwisko;
 • Komentarze lub sugestie klientów

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, (przetwarzanie danych osobowych, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w danym celu) oraz art.  6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest do niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych - w tym przypadku interesem Administratora jest poznanie opinii klientów na temat świadczonych usług, aby dostosować je do potrzeb i oczekiwań zainteresowanych).

f. zarządzanie relacjami z klientem (kontakt za pośrednictwem formularza elektronicznego, newsletter)

 • Adres e mail;

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie danych osobowych, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w danym celu)

g. tworzenie rejestrów i ewidencji związanych z RODO i wynikających z tej podstawy obowiązków,

Przetwarzane dane osobowe:

 • Imię i nazwisko;
 • Adres e-mail.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych) art.  6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest do niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych - w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO).

h.  ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

       Przetwarzane dane osobowe:

 • Imię i nazwisko (jeżeli nazwisko zostało podane) lub ewentualnie firmę;
 • Adres zamieszkania (jeżeli został podany)
 • Numer PESEL lub NIP (jeżeli został podany)
 • Adres e-mail;
 • Stanowiące dane osobowe w rozumieniu RODO informacje mogące służyć ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami 
 • Adres IP;

Podstawa prawna: art.  6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest do niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych - w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich).

i. zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i klientom, zapobieganie popełnianiu przestępstw:

       Przetwarzane dane osobowe:

 • Wizerunek twarzy pozyskany z monitoringu wizyjnego;
 • Imię i nazwisko;
 • Adres e-mail;
 • Numer telefonu;
 • Adres IP.

Podstawa prawna: art.  6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest do niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych - w tym przypadku interesem Administratora jest zapewnienia wszelkim osobom przebywającym na terenie obiektów znajdujących się w posiadaniu Administratora bezpieczeństwa i zapobieganie popełnianiu przestępstw na tym terenie).

j. cele analityczne (badanie i analizowanie aktywności na stronie internetowej należącej do Administratora)

       Przetwarzane dane osobowe:

 • Data i godzina odwiedzin strony;
 • Rodzaj systemu operacyjnego;
 • Przybliżona lokalizacja;
 • Rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony;
 • Czas spędzony na stronie;
 • Odwiedzone podstrony;
 • Podstrona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy.

Podstawa prawna: art.  6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest do niezbędne do celów wynikających  z prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych - w tym przypadku interesem Administratora jest poznanie aktywności klientów na stronie internetowej).

k. administrowanie stroną internetową (automatyczne zapisywanie poniższych danych w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do Administratora, bez czego Administrowanie stroną internetową przy użyciu serwera nie byłoby możliwe):

      Przetwarzane dane osobowe:

 • Adres IP;
 • Data i czas serwera;
 • Informacje o przeglądarce internetowej;
 • Informacje o systemie operacyjnym

Podstawa prawna: art.  6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest do niezbędne do celów wynikających  z prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych - w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie możliwości administrowania stroną internetową).

 1. wykorzystywanie cookies (ciasteczek)

Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych w związku z obsługa tzw. „cookies” zawarte są w punkcie 13 niniejszej Polityki prywatności.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, (przetwarzanie danych osobowych, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w danym celu)

 1. Odbiorcy danych osobowych

W swojej działalności, jak większość jednostek prowadzących podobnego rodzaju działalności, Administrator korzysta z usług innych podmiotów, co może wiązać się z koniecznością przekazania danych osobowych. Podobnie, obowiązek przekazania Państwa danych osobowych określonym organom, instytucjom czy podmiotom może wynikać treści właściwych przepisów prawa lub decyzji właściwego. Z związku z tym Państwa dane osobowe mogą być przekazywane w szczególności:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS), Sądy),
 • podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych,
 • podmiotom wspierającym w prowadzonej działalności na zlecenie Administratora, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność, świadczących usługi niezbędne dla należytego prowadzenia przez Administratora działalności 
 1. Okres przetwarzania danych osobowych
 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe jedynie przez okres, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Państwa dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. W sytuacji, gdy nie jest niezbędne wykonywanie innych operacji na Państwa danych osobowych niż ich przechowywanie (przykładowo przechowywanie danych na potrzeby obrony przed roszczeniami), do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dane dodatkowo są zabezpieczone — poprzez pseudonimizację, polegającą na zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, w taki sposób, iż bez dodatkowego klucza niemożliwe jest ich odczytanie, co czyni je całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.
 3. Dane osobowe przechowywane są przez okres:
 • trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
 • 3 lub 6 lat oraz dodatkowo 1 roku — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od terminów przedawnienia roszczeń określonych w kodeksie cywilnym);
 • 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie usługi/towaru, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;
 • 5 pełnych lat oraz dodatkowo okresu pozostałego do końca roku kalendarzowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat —w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

4. W/w okresy w latach liczone są od końca roku, w którym rozpoczęto przetwarzanie danych osobowych, aby w celu usprawnienia procesu usuwania lub niszczenia danych osobowych. W przypadku skorzystania przez Państwa z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.

5. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie może Pan/Pani zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub może Pan/Pani błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.

6. Dodatkowy okres związany z przetwarzaniem danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego wynika z przepisów prawa podatkowego dotyczących przedawnienia zobowiązań podatkowych.

 1. Prawo wycofania zgody

1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może być ona cofnięta.

2. W celu skorzystania z prawa cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych należy postępować zgodnie z punktem 9 podpunkt 5. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne.

 1. Wymóg podania danych osobowych

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne w celu zawarcia umowy oraz rozliczenia usług. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

3. Aby mogli Państwo otrzymać fakturę za usługi, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym

4. Aby móc się skontaktować z Państwem w sprawach związanych z wykonaniem umowy, konieczne jest podanie numeru telefonu lub adresu e-mail — bez tego Administrator nie jest w stanie nawiązać kontaktu.

 1. Uprawnienia podmiotów danych

1. Administrator informuje, że posiadają Państwo prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych;
 • usunięcia swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych;
 • przenoszenia twoich danych osobowych.
 • sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych osobowych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody)
 • do bycia zapomnianym w wypadku, gdy pozwalają na to inne przepisy prawa;
 • otrzymania kopii swoich danych

2.  W niektórych sytuacjach Administrator może zgodnie z prawem odmówić spełnienia wskazanych wyżej uprawnień. Odmowa uwzględnienia żądania, następuje po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

3. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Państwa szczególną sytuacją. Zgodnie z RODO Administrator może odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykaże, że:

 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności lub
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. Ponadto w każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

5. Uprawnienia można zrealizować poprzez:

 • Wysłanie wiadomości e-mail pod adres: RODO@miki.com.pl lub adres korespondencyjny GRUPA MIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Krakowie, ul. Zakopiańska 105, 30-418 Kraków z dopiskiem „RODO”.
 1. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważają Państwo, że ich dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Administrator informuje, że nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza, nie podlega ocenie przez system informatyczny.

 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Administrator informuje, iż nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich w rozumieniu art. 44 RODO.

 1. Cookies
 1. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez gromadzenie plików “cookies” czyli krótkich informacji tekstowych, zapisywanych na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez system Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta Administrator (np. Facebook, Google).
 2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych takich jak na przykład:
 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej (sprawne działanie witryny w celu umożliwienia łatwiejszego korzystania korzystać z funkcji na niej dostępnych, poprzez przykładowo zapamiętywanie ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie)
 • tworzenie statystyk —(wykorzystywanie do analizy sposobu  jaki użytkownicy korzystają ze strony internetowej, w tym liczby odwiedzin, długości odwiedzin, zainteresowania treściami, itp., co pozwala na ulepszanie strony internetowej i dostosowywanie jej działanie do preferencji użytkowników).
 • utrzymanie stanu sesji —(umożliwienie podtrzymanie sesji, co oznacza, że po przejściu na inną podstronę nie jest konieczne każdorazowe podawanie ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej)
 • zapewnianie bezpieczeństwa —(wykorzystywanie w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta)
 • korzystanie z funkcji społecznościowych  
 • stan sesji ( zapisywane informacji o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają, co umożliwia identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach oraz pomaga ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron)
 1. Przy pierwszej wizycie na stronie internetowej Administratora użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.
 2.         Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.
 3. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”
  1. sesyjne - pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,
  2. stałe - pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.
 4. Szanując autonomię wszystkich użytkowników strony internetowej, Administrator uprzedza, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.
 5. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.

 

 1. Postanowienia końcowe
 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszej Polityki Prywatności z zastrzeżeniem, iż do usług dokonanych przed zmianą Polityki prywatności stosuje się jej wersję obowiązującą w chwili dokonywania rezerwacji usługi.
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.